Notice
GPT

药师佛

释迦牟尼佛

南无拘那含牟尼佛

南无甘露王如来

宝胜如来

南无离怖如来

南无金色宝光妙行成就如来

南无广博身如来

南无法海雷音如来

南无宝月智严光音自在如来

韦驮菩萨

拘留孙佛

南无尸弃佛

南无无忧最胜吉祥如来

毗卢遮那佛

婆罗利胜头羯罗夜

文殊师利菩萨

地藏王菩萨

阿弥陀佛

观世音菩萨

准提菩萨

大势至菩萨

普贤菩萨

banner广告3